Laatutyö Kaunialan sairaalassa

Kaunialassa on vuosien kokemus laatutyöstä ja sen järjestelmällisestä kehittämisestä. Keskeisenä laatutyötä ohjaavat Kaunialan arvot ja palvelujen maksajatahojen palvelukuvauksissaan määrittelemät laatuvaatimukset. Asiakaslähtöisyys korostuu kaikessa toiminnassamme. Kaunialan sairaalan toiminnan laadunhallinta perustuu eri vastuualueilla tehtävään palvelujen laadun jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Tähän osallistuu koko ammattitaitoinen henkilökuntamme.

Toiminnan laatua seurataan sisäisillä auditoinneilla, potilasturvallisuuskävelyillä, sisäisen ja ulkoisen palautejärjestelmän avulla ja prosessien sisäisellä omavalvonnalla. Ympäristövastuun huomioiminen sairaalan toiminnassa on yksi merkittävä laatutyön osa-alue, jota kehitämme aktiivisesti.

Asiakaspalautejärjestelmä

Asiakaspalautejärjestelmä kattaa jatkuvan palautteen antamisen mahdollisuuden sekä kirjallisena että suullisena ja kahden vuoden välein prosesseittain asiakastyytyväisyyskyselyllä. Palautteista ilmenneisiin kehittämistarpeisiin puututaan välittömästi ja toimintaa kehitetään palautteiden avulla.

 

Omavalvontasuunnitelma

Kaunialan omavalvontasuunnitelmat:

Sairaala

Tehostettu asumispalvelu

Tietosuoja

Kaunialan Sairaalan tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu tietosuojan seuraaminen ja valvonta. Tietoturva- ja hallintoryhmä määrittelee tietosuojaan kuuluvan ohjeistuksen. Kauniala noudattaa GDPR- ja eri potilastietolakien mukaisia määräyksiä henkilötietojen käsittelyssä.

tietosuojaseloste